ความคุมกำลังอัดคอนกรีต โดยการบ่ม

Spread the love

เพื่อควบคุมให้การบ่มคอนกรีต มีความสม่ำเสมอ ตลอดช่วงเวลาการพัฒนากำลังของคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีกำลังดีที่สุด เลือกใช้วิธีการบ่มคอมกรีตโดยใช้ น้ำยาบ่ม แทนการใช้น้ำ


Spread the love