ช่าง ปูกระเบือง

ช่างปูกระเบือง แต่ละคน มีฝีมือละเอียดความปราณีต แตกต่างกัน หลังจากผ่านการคัดเลือก ฝีมือช่างแล้ว จะใช้เครืองมือเพื่อลดความผิดพลาดอันเนืองมาจากช่าง (Human Error) สำหรับงานปูกระเบือง จะใช้ตัวจัดระดับกระเบืองมาช่วยให้ช่างปูได้ดียิ่งขึ้น

Leave a Comment