จรรยาบรรณ

Spread the love

จรรยาบรรณ สำหรับทุกวิชาชีพ มาจาก คุณธรรมพื้นฐาน สำหรับ ความเป็น”คน”นั้นเอง ถ้าขาดซึ่งคุณธรรมพื้นฐานแล้ว
อย่าว่าแต่เป็นวิศวกรที่ดีได้เลย เป็นคน ยังไม่ได้เลย…
ดำเนินชีวิต โดยมีคุณธรรมพื้นฐาน กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้เรายืนอยู่บนโลกนี้ด้วยความภาคภูมิใจ
…………………………………………………………………….
นักมวยอาชีพ….ไม่ใช้มวยไปรังแกผู้อื่น
วิศวกร……….ไม่ใช้ความรู้ไปรังเอาเปรียบชาวบ้าน


Spread the love