Spread the love

บ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 170 ตรม

แบบบ้าน ชั้น เดียว 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ราคาก่อสร้าง 2.0 ล้านบาท

#รับออกแบบ #รับเหมาก่อสร้าง #รับสร้างบ้านสุราษ ฎร์ธานี # รับสร้างบ้าน นครศรี ธรรมราช  #รับสร้างบ้านบ้านนาเดิม #รับสร้างบ้านนาสาร #รับสร้างบ้านกาญจนดิษฐ์ #รับสร้างบ้านดอนสัก #รับสร้างบ้านขนอม #รับสร้างบ้านท่าศาลา #รับสร้างบ้านสิชล #รับสร้างบ้านบ้านดอน #รับสร้างบ้านบางกุ้ง #รับสร้างบ้านท่าทอง


Spread the love

Comments are closed.