Spread the love

ท่าฉาง อำเภอที่ เงียบ สงบ

เริมจะเป็นคนท่าฉางละ เลยต้องหาประวัติความเป็นมาซะหน่อย

***คำว่าท่าฉาง มาจากคำว่า “ท่า” หมายถึงท่าน้ำริมคลองริมแม่น้ำ “ฉาง” หมายถึงฉางข้าวที่เก็บรวบรวมข้าวเพื่อจัดส่งเป็นสวยหรืออากร ราษฏรจึงรวมเรียกพื้นที่รวบรวมข้างแห่งนี้ว่า”ท่าฉาง” จนถึงปัจจุบัน และใช้เป็นชื่อของอำเภอท่าฉาง และตำบลท่าฉางด้วย***

***** ภาพประกอบ เจดีย์เอนวัดจันทาราม เป็นเจดีย์เก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย ลักษณะเจดีย์แบบก่ออิฐไม่ถือปูน ่ฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 2 เมตร ฐานล่างจมอยู่ใต้ดินประมาณ 1.5 เมตร สูงจากฐานถึงยอด 9 เมตร มีมุข 4 ด้าน บนมุขจะมีซุ้ม 4 ซุ้ม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรไว้ทั้ง 4 ด้าน ก่อสร้างระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14-15 มีอายุมากกว่า 1,000 ปี อยู่บริเวณหน้าอุโบสถวัดจันทาราม ****


Spread the love