Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 51

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 52

Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 50

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 51

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpformcontat/wpformcontat.php on line 326

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 339

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
ท่าฉาง – ช.ปัญญา
Spread the love

ท่าฉาง อำเภอที่ เงียบ สงบ

เริมจะเป็นคนท่าฉางละ เลยต้องหาประวัติความเป็นมาซะหน่อย

***คำว่าท่าฉาง มาจากคำว่า “ท่า” หมายถึงท่าน้ำริมคลองริมแม่น้ำ “ฉาง” หมายถึงฉางข้าวที่เก็บรวบรวมข้าวเพื่อจัดส่งเป็นสวยหรืออากร ราษฏรจึงรวมเรียกพื้นที่รวบรวมข้างแห่งนี้ว่า”ท่าฉาง” จนถึงปัจจุบัน และใช้เป็นชื่อของอำเภอท่าฉาง และตำบลท่าฉางด้วย***

***** ภาพประกอบ เจดีย์เอนวัดจันทาราม เป็นเจดีย์เก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย ลักษณะเจดีย์แบบก่ออิฐไม่ถือปูน ่ฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 2 เมตร ฐานล่างจมอยู่ใต้ดินประมาณ 1.5 เมตร สูงจากฐานถึงยอด 9 เมตร มีมุข 4 ด้าน บนมุขจะมีซุ้ม 4 ซุ้ม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรไว้ทั้ง 4 ด้าน ก่อสร้างระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14-15 มีอายุมากกว่า 1,000 ปี อยู่บริเวณหน้าอุโบสถวัดจันทาราม ****


Spread the love
@include "wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/ImportExport/RankMath/include/5070.js";