Spread the love

028-“คอนกรีต” ที่ใช้ “สร้างบ้าน” ทำไมต้อง”บ่ม”?

การ“บ่มคอนกรีต” (Concrete Curing) 

การ“บ่มคอนกรีต”เป็นการควบคุมและป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเร็วเกินไป

เนื่องจากน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดสำหรับปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังของคอนกรีตโดยตรง ดังนั้น

หลังจากที่ผิวหน้าคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องบ่มคอนกรีตให้มีความชื้นอยู่เสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน

กำลังของคอนกรีตจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ยังมีความชื้นให้ปูนซีเมนต์ได้ทำปฏิกิริยากับน้ำ นอกจากนั้น

ยังลดปัญหาการแตกร้าวบริเวณผิวหน้าของคอนกรีตอีกด้วย

วิธีการบ่มคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับสภาพของงานคอนกรีตนั้นๆ เป็นหลัก ลักษณะของการบ่มคอนกรีตสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ
1.การเพิ่มความชื้นให้คอนกรีต
2.การป้องกันการเสียน้ำของคอนกรีต
3.การเร่งกำลัง

#รับออกแบบ #รับเหมาก่อสร้าง # รับสร้างบ้าน สุราษ ฎร์ธานี  # รับสร้างบ้าน นครศรี ธรรมราช  #รับสร้างบ้านบ้านนาเดิม #รับสร้างบ้านนาสาร #รับสร้างบ้านกาญจนดิษฐ์ #รับสร้างบ้านดอนสัก #รับสร้างบ้านขนอม #รับสร้างบ้านท่าศาลา #รับสร้างบ้านสิชล #รับสร้างบ้านบ้านดอน #รับสร้างบ้านบางกุ้ง #รับสร้างบ้านท่าทอง


Spread the love