Spread the love

“รากฐาน” ในการ “สร้างบ้าน” สำคัญไฉน?

ฐานราก

ฐานราก..(pile cap) คือตัวส่งถ่ายน้ำหนักจากเสาลงสู่ เสาเข็ม การติดตั้งเสาเข็มด้วยเครืองจักรขนาดใหญ่ไม่ว่าเสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะปัจจุบันยังเกิดความคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควร. .ดังนั้น.ช่างผู้ดูแลงานก่อ สร้างบ้าน“ต้องตรวจสอบ”และแก้ไข..ให้ฐานราก(pile cap) สามารถถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็มได้เต็มประสิทธิภาพ****

 


Spread the love