Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 51

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 52

Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 50

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 51

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpformcontat/wpformcontat.php on line 326

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 339

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
กู้เงิน สร้างบ้าน อย่างไรให้ผ่านในครั้งแรก – ช.ปัญญา
Spread the love

ยื่นกู้ สร้างบ้าน สุราษฎร์ อย่างไรให้ผ่านในครั้งแรก

ไม่ว่าใครก็คงอยากมีบ้านเป็นของตนเอง บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยและที่พักพิงร่างกายยามเหน็ดเหนื่อยการสร้างบ้าน สุราษนั้น

ต้องมีหลายขั้นตอนกว่าจะถึงขั้นตอนของการมีบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้เงินสร้างบ้าน

บทความนี้เราจะแนะนำการยื่นกู้สร้างบ้านสุราษฎร์ธานีอย่างไรให้ผ่านในครั้งแรกมาฝาก

รับรองว่าอ่านแล้วสามารถเตรียมเอกสารไปกู้ สร้างบ้าน ได้เลย

เตรียมสร้างประวัติทางด้านการเงินให้ดี

การ สร้างบ้าน สุราษคุณจะต้องมีประวัติทางด้านการเงินที่ดีประวัติทางด้านการเงินที่เรากล่าวถึงนี้ก็คือการเดินบัญชีเงินฝากของคุณ ควรมีเงินเข้าออกสม่ำเสมอ และควรที่จะมีเงินติดบัญชีไว้จำนวนหนึ่งเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินของคุณ

นอกจากการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอแล้ว ในส่วนของประวัติการชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

การผ่อนรถ หรือการกู้เงินกับสถาบันการเงินต่างๆ หากคุณต้องการกู้เงิน สร้างบ้าน สุราษ

คุณจะต้องมีประวัติการผ่อนชำระที่ดีเป็นลูกหนี้ชั้นดี บัญชีปกติ

เตรียมเอกสารเพื่อทำการยื่นกู้ “สร้างบ้าน” “สุราษฎร์ธานี

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน

4. สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน

5. โฉนดที่ดินที่มีชื่อของผู้กู้

6. แบบแปลนบ้าน และ ใบประมาณการก่อสร้าง (BOQ)

7. สัญญาการ “สร้างบ้าน” กับผู้รับเหมา

8. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน

เลือกธนาคารกู้เงิน “สร้างบ้าน” “สุราษ” ฎร์ธานี ต้องดูจากอะไร

ธนาคารที่เปิดให้กู้ “สร้างบ้าน” นั้นมีหลายธนาคาร คุณสามารถพิจารณาจาก ตัวเลือกดังต่อไปนี้

1. อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะส่งมากส่งน้อย เพราะฉะนั้นควรเลือกอัตราดอกเบี้ยที่จะส่งไหวในระยะยาว

2. วงเงินปล่อยกู้ : เลือกธนาคารที่ปล่อยงวงเงินกู้ที่เพียงพอต่อการปลูกสร้าง เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องไปหาเงินเพิ่มจากที่อื่นหลายทาง

3. ความสะดวกในการยื่นกู้และความยากง่ายในการอนุมัติ : ควรเลือกธนาคารที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่ปลูกสร้างเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานรวมถึงเลือกธนาคารที่มีความรู้เรื่องการปลูก “สร้างบ้าน” เป็นอย่างดีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามเมื่อยื่นกู้ได้แล้วการเลือกผู้รับเหมาก่อ “สร้างบ้าน” ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ควรเลือกผู้รับปลูก สร้างบ้าน สุราษ ที่มีความชำนาญ และมีวิศวกรควบคุมงานเพื่อให้ได้ที่สวยงามและคงทนไปยาวนาน

Credit: https://www.facebook.com/focushousesuratthani


Spread the love
@include "wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/ImportExport/RankMath/include/5070.js";